Lepingust taganemise juhend

1. Mõisted
1.1. Ettevõtja on Telia Eesti AS (registrikood 10234957).
1.2. Tarbija on füüsilisest isikust klient, kes kasutab Ettevõtja teenuseid või ostab Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises klienditeenindus- ja müügikeskkonnas (näiteks Iseteenindus või e-pood või TV keskkond vms) ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.
1.4. Väljaspool äriruume sõlmitud leping on leping, mis sõlmitakse Ettevõtja ja Tarbija üheaegsel viibimisel kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruum, või Ettevõtja äriruumides või sidevahendi abil vahetult pärast seda, kui Ettevõtja on Tarbija ja Ettevõtja üheaegsel kohalviibimisel pöördunud Tarbija poole isiklikult ja individuaalselt kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruumiks, või Ettevõtja korraldatud väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa Tarbijale kaupu või pakkuda teenuseid.

2. Taganemisõigus
2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust või Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (edaspidi Leping) 14 päeva jooksul.
2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel:
2.2.1. alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul või;
2.2.2. alates päevast mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse kauba üleandmine Lepingu (näiteks müügi- või kasutuslepingu vms) puhul.
2.2.3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtja esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.
2.3. Ettevõtja kontaktandmed:
2.3.1 Telia Eesti AS
Telia kaubamärgi all pakutavate teenuste ja kaupade puhul Mustamäe tee 3, 15033 TALLINN
Telia esindused ja kontaktnumbrid: info kodulehel www.telia.ee
e-posti aadress: info@telia.ee

2.4. Tarbija võib taganemiseks kasutada lisatud või Ettevõtja Kodulehel kättesaadavaks tehtud taganemisavalduse vormi, kuid see ei ole kohustuslik.
2.5. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu.
2.6. Käesolevas juhendis toodud lepingust taganemise kord ei kehti Tarbija ja Ettevõtja vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral ja Ettevõtja teenustega liitumise (nt 1-kuulise) prooviperioodi kampaaniapakkumiste korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus viidatud korras. Ettevõtja teenuste prooviperioodi kampaaniapakkumiste kasutamine toimub kampaania tingimustes kehtestatud korras.

3.Taganemisõiguse puudumine
3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:
3.1.1. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Tarbija on ümbrise avanud;
3.1.2. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid, telefoni kaitsekile jms).
3.1.3. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

4. Lepingust taganemise tagajärjed
4.1. Kui Tarbija avaldas teenuse Lepingu sõlmimisel soovi, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, kohustub ta tasuma Ettevõtjale Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Tarbija teavitas Ettevõtjat oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest kuutasu kuni Lepingust taganemiseni.
4.2. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamisekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
4.3. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
4.4. Tarbija peab asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
4.5. Asja võib tagastada lähimasse Telia esindusse. Pakiautomaadi kaudu saab asja tagastada kui see nõuetekohaselt pakendatuna mahub pakiautomaati. Tarbija on kohustatud järgima Ettevõtja juhiseid saadetise pakkimise ja postitamise osas tagamaks asja ja selle originaalpakendi säilimine kuni Ettevõtteni jõudmiseni.
4.6. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
4.7. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid, nt kaablid jne).
4.8. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
4.9. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha Telia müügiesinduses (nt ei tohi seadmesse paigaldada SIM-kaarti, eemaldada seadmelt kaitsekilesid, seadet igapäevasesse kasutusse võtta, Apple seadmeid ei tohi aktiveerida jne).
4.10. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.