E-poe tingimused

Seisuga 01.07.2014

I Üldsätted

1. Käeolevad AS Eesti Telekom (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.telekom.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaup, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping). 

2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal.  Müüja saadab ostja poolt avaldatud e- posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida  ostjal  on võimalik salvestada ja taasesitada.

4. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus, Üldtingimustes ning õigusaktides sätestatust. Üldtingimused on kättesaadavad AS'le Eesti Telekom kuuluval kodulehel www.telekom.ee

II Andmete kaitse ja töötlemise  põhimõtted

5. Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

- saata ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;

- säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

6. Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid Üldtingimustes fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

7. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

8. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi".  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

9. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

- kaup on laost otsa saanud;

- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

- kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

10. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

11. E-poes saab maksta tellitud kauba eest  e-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu. Samuti saab kaupu osta liisinguga (kasutus- või kapitalirent), Elioni järelmaksuga või muul e-poes võimaldatud viisil (nt kinkekaardiga). Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.

12. E-poest saab osta kaupa järelmaksuga, kui tellimuse maksumus on 32 või enam eurot.

13. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

14. Kui ostja ei tule kaubale järgi hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega

IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

15. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust  taganemise juhendis“ . Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

16. Ostjal on võimalik  kauba  lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

17. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused   kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

18. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. 

19. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

20. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

AS Eesti Telekom aadressile Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn

e-posti aadressile:

epood@elion.ee

või

esitada EMT/Elion esindustes, mille aadressid on toodud kodulehel www.telekom.ee

Pretensiooni esitamisel tuleb EMT/Elioni esindusse tuua ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

21. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:

- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

- parandamine ebaõnnestub,

- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

22. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

23. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

- seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);

- kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);

- kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;

- ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

- välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

24. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

25. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

26. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-N: 09.00-17.00, R: 09.00-15.00 telefonil 123 või e-posti aadressil: epood@elion.ee

27. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

VI Tingimuste kehtivus

28. Käesolev müüja e-poe tingimuste redaktsioon kehtib alates 01.07.2014 ja sellesse on viidud alates Elion Ettevõtted AS, AS EMT ja AS Eesti Telekom ühinemisest (01.09.2014) sisse redaktsioonilised täpsustused seoses asjaoluga, et ühinemise järgselt on Elion Ettevõtted AS´i ja AS´i EMT üldõigusjärglaseks AS Eesti Telekom. Samuti on redaktsioonilised muudatused sisse viidud alates 11.06.2015 seoses AS´i Eesti Telekom uue kodulehe loomisega.